O škole

V ZUŠ Doksy vzděláváme žáky ve třech uměleckých oborech:

  • Hudební (dále HO)
  • Výtvarný (dále VO)
  • Literárně – dramatický (dále LDO)

Celková kapacita školy: 320 žáků

Výuka probíhá v hlavní budově (Sokolská 299, Doksy), v Divadle ZUŠ (Valdštejnská 84, Doksy) a na pobočce v Dubé (Dlouhá 86/104, Dubá)

 

Zaměření školy

Naše škola poskytuje kvalitní vzdělání žákům od pěti let ve třech
uměleckých oborech.
Jsme malá škola, což napomáhá navázání blízké spolupráce učitelského kolektivu, žáků napříč všemi obory a aktivní spolupráci mezi učiteli,
vedením školy i rodiči.
Zaměřujeme se nejen na spolupráci v rámci naší školy ale také s okolními školami, školkami, ZUŠkami i dalšími organizacemi města.
Pro kvalitnější umělecký rozhled žáků se zaměřujeme na realizaci mimoškolních aktivit, jako jsou návštěvy profesionálních koncertů, představení, exkurzí a workshopů.

Vize školy
Chceme být školou, která se i přes svou malou kapacitu prosadí kvalitou výuky v konkurenci ostatních ZUŠ. Chceme být místem, kam naši žáci přicházejí s radostí do každé hodiny a odcházejí s motivací učit se stále něco nového.
Naším cílem je vychovávat absolventy odnášející si celoživotní pozitivní vztah k umění, schopnost kvalitně umělecky tvořit a orientovat se v životních hodnotách.
Chceme být otevřenou školou, které se daří navazovat a rozvíjet spolupráci s partnery a učí tak své žáky nejen individuální praxi,
ale také spoluzodpovědnosti za kolektivní dílo.

„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“
Helen Keller

Historie a současnost
V lednu 1958 byla otevřena Základní hudební škola pod vedením paní Blanky Šaarové. Na začátku se vyučovalo v jedné z místností tehdejší základní školy a po několikerém stěhování se škola v roce 1960 zabydlela v současné budově. Zpočátku se pomalu rozvíjel hudební obor – hra na klavír, housle, akordeon a až v roce 1988 byl zaveden literárně-dramatický obor (pouze do roku 1996) a výtvarný obor. V současné době je nabídka studijních zaměření hudebního oboru pestřejší a od září 2013 byla obnovena výuka literárně-dramatického oboru.
Od září 2021 se škola rozšiřuje o pobočku v Dubé a s tím souvisí také navýšení kapacity na 260 žáků. 
V září 2022 přibylo nové místo vzdělávání – Divadlo ZUŠ, kde vzniklo zázemí především pro literárně dramatický obor. Kapacita školy byla znovu navýšena na 320 žáků. 
Naše malá škola byla v minulosti a je stále úspěšným konkurentem mnohým větším školám, což dokazují úspěchy žáků na okresních, krajských i celostátních soutěžích. Z řad našich žáků vyšla také řada dodnes aktivních úspěšných hudebníků a pedagogů.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor Základní umělecké školy Doksy prochází v posledních letech změnami, učitelé, kteří na škole působili od šedesátých let, postupně odcházejí a na jejich místa nastupují noví kolegové. Jsme kvalifikovaný a flexibilní kolektiv, který se nebojí nových věcí.

Regionální spolupráce
Naše škola spolupracuje s dalšími organizacemi našeho města. Pravidelně se podílíme na velkém množství kulturních akcí města a dalších subjektů. Tvoříme vzdělávací pořady pro MŠ a ZŠ našeho regionu. Aktivně spolupracujeme se Základními uměleckými školami v našem okrese i mimo něj formou společných koncertů, výstav a okresních kol soutěží.

Vybavení školy a její podmínky
ZUŠ Doksy postupně modernizuje učebny i ostatní prostory školy. Učitelé mají k dispozici počítače se stálým přístupem na internet, tiskárny, kopírky.. Matrika školy včetně třídních knih a žákovských sešitů je vedena elektronicky v programu Klasifikace. On-line přístup do programu mají i rodiče a žáci. 
Hudební obor je vybaven nástroji, které jsou k zapůjčení začínajícím žákům. V každé třídě HO je k dispozici klavír, nebo pianino. Notový archiv pravidelně doplňujeme novými tituly. Využíváme rovněž zvukovou aparaturu. V učebně hudební nauky využíváme interaktivní tabuli. V sále máme zapůjčené varhany. 
V budově školy máme koncertní sál pro 65 sedících osob.
Žáci výtvarného oboru mají k dispozici keramickou pec, tiskařský lis, hrnčířský kruh.
Literárně dramatický obor bude postupně vybaven dle potřeb výuky.

Pobočka v Dubé má 1 třídu pro hudební obor, která je vybavena pianinem a digitálním displejem (dotykovou tabulí). Výtvarný obor probíhá v ateliéru, který sdílíme se základní školou. K dispozici je i keramická pec.

Divadlo ZUŠ je prostor, který po dlouholetém úsilí přináší komfortní a kvalitní prostor pro výuku literárně dramatického oboru. Působí dojmem „opravdového divadla“ díky oponám v místě jeviště, ozvučení. Připravujeme doplnění scénického osvětlení a projektoru.  

Jakýkoliv Váš názor nám pomůže usměrňovat naše pedagogické metody ideálním směrem. Vaše kritika nám pomůže ke zkvalitnění výuky, Vaše případná pochvala nás potěší.

Napište nám.

Za všechny pracovníky školy se na Vaše názory těší

ředitelka ZUŠ Doksy

Pin It on Pinterest

Share This