O škole

V ZUŠ Doksy vzděláváme žáky ve třech uměleckých oborech:

  • Hudební (dále HO)
  • Výtvarný (dále VO)
  • Literárně – dramatický (dále LDO)

Celková kapacita školy: 200 žáků

ZUŠ Doksy přijme zaměstnance na pozici ŠKOLNÍ ASISTENT

  • dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti
  • výše úvazku 0,2
  • nástup 1. září 2019

požadujeme:

  • odbornou kvalifikaci pro asistenta pedagoga dle §20 zákona č. 563/2004 Sb., O Pedagogických pracovnících
  • hudební umělecké vzdělání, nebo dobré znalosti hudební teorie a ovládání hry na hudební nástroj

Kontaktujte ředitelku školy (reditelka@zusdoky.cz, 702054453)

V Doksech 30. 6. 2019 Hana Jungmanová, DiS., ředitelka ZUŠ

Zaměření školy
Naše škola poskytuje kvalitní vzdělání žákům od pěti let ve třech uměleckých oborech.
Jsme malá škola, což napomáhá navázání blízké spolupráce učitelského kolektivu, žáků napříč všemi obory a aktivní spolupráci mezi učiteli, vedením školy i rodiči.
Zaměřujeme se nejen na spolupráci v rámci naší školy ale také s okolními školami, školkami, ZUŠkami i dalšími organizacemi města.
Pro kvalitnější umělecký rozhled žáků se zaměřujeme na realizaci mimoškolních aktivit, jako jsou návštěvy profesionálních koncertů, představení, exkurzí a workshopů.

Vize školy
Chceme být školou, která se i přes svou malou kapacitu prosadí kvalitou výuky v konkurenci ostatních ZUŠ. Chceme být místem, kam naši žáci přicházejí s radostí do každé hodiny a odcházejí s motivací učit se stále něco nového.
Naším cílem je vychovávat absolventy odnášející si celoživotní pozitivní vztah k umění, schopnost kvalitně umělecky tvořit a orientovat se v životních hodnotách.
Chceme být otevřenou školou, které se daří navazovat a rozvíjet spolupráci s partnery a učí tak své žáky nejen individuální praxi, ale také spoluzodpovědnosti za kolektivní dílo.

„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“
Helen Keller

Historie a současnost
V lednu 1958 byla otevřena Základní hudební škola pod vedením paní Blanky Šaarové. Na začátku se vyučovalo v jedné z místností tehdejší základní školy a po několikerém stěhování se škola v roce 1960 zabydlela v současné budově. Zpočátku se pomalu rozvíjel hudební obor – hra na klavír, housle, akordeon a až v roce 1988 byl zaveden literárně-dramatický obor (pouze do roku 1996) a výtvarný obor. V současné době je nabídka studijních zaměření hudebního oboru pestřejší a od září 2013 bude obnovena výuka literárně-dramatického oboru.
Naše malá škola byla v minulosti a je stále úspěšným konkurentem mnohým větším školám, což dokazují úspěchy žáků na okresních, krajských i celostátních soutěžích. Z řad našich žáků vyšla také řada dodnes aktivních úspěšných hudebníků a pedagogů.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor Základní umělecké školy Doksy prochází v posledních letech změnami, učitelé, kteří na škole působili od šedesátých let, postupně odcházejí a na jejich místa nastupují noví kolegové. Jsme kvalifikovaný a flexibilní kolektiv, který se nebojí nových věcí.

Regionální spolupráce
Naše škola spolupracuje s dalšími organizacemi našeho města. Pravidelně se podílíme na velkém množství kulturních akcí města a dalších subjektů. Tvoříme vzdělávací pořady pro MŠ a ZŠ našeho regionu. Aktivně spolupracujeme se Základními uměleckými školami v našem okrese i mimo něj formou společných koncertů, výstav a okresních kol soutěží.

Vybavení školy a její podmínky
ZUŠ Doksy postupně modernizuje učebny i ostatní prostory školy. Učitelé mají k dispozici počítače se stálým přístupem na internet, tiskárny, kopírky..
Hudební obor je vybaven nástroji, které jsou k zapůjčení začínajícím žákům. V každé třídě HO je k dispozici klavír, nebo pianino. Notový archiv pravidelně doplňujeme novými tituly. Využíváme rovněž zvukovou aparaturu. V učebně hudební nauky využíváme interaktivní tabuli.
V budově školy máme koncertní sál pro 65 sedících osob.
Žáci výtvarného oboru mají k dispozici keramickou pec, tiskařský lis, hrnčířský kruh.
Literárně dramatický obor bude postupně vybaven dle potřeb výuky.

Jakýkoliv Váš názor nám pomůže usměrňovat naše pedagogické metody ideálním směrem. Vaše kritika nám pomůže ke zkvalitnění výuky, Vaše případná pochvala nás potěší.

Napište nám.

Za všechny pracovníky školy se na Vaše názory těší

ředitelka ZUŠ Doksy

Pin It on Pinterest

Share This