Právě připravujeme nový projekt – AKADEMIE PRO SENIORY.
V tuto chvílí je pro nás důležité zjistit, zda bude o takový projekt v Doksech zájem. Proto prosíme o vyplnění krátké ankety, která je k dispozici v informačním centru, v přízemí ZUŠ a také zde: on-line ANKETA

INFORMACE O PROJEKTU:

AKADEMIE PRO SENIORY V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Hlavním posláním a činností ZUŠ je vzdělávat děti v uměleckých oborech.
Díky vybavené škole a odborníkům z řad pedagogů je v našich možnostech realizovat také další projekty. Řada ZUŠek v republice
se s finanční podporou krajských úřadů a zřizovatelů začala zabývat podporou seniorů formou jejich uměleckého rozvoje.
Rádi bychom proto nabídli seniorům možnost, aby se mohli umělecky vzdělávat a rozvíjet také u nás v Doksech..

Co je AKADEMIE PRO SENIORY?
Akademie pro seniory umožňuje lidem v postproduktivním věku studovat umění pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Zájemcům tak nabízí smysluplné a aktivní naplnění volného času studiem oboru, který si sami vyberou, naplnění kreativních potřeb a také sociálních potřeb, a to díky navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů.
Úkolem Akademie pro seniory je tak motivovat občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu a k posílení jejich duševní i fyzické kondice prostřednictvím umění.

Komu je akademie určena?
Ke studiu se mohou přihlásit občané ve věku nad 55 let, kteří bydlí na území Doks a blízkého okolí, a to bez ohledu na úřady uznaný nárok na „důchod“..
Předchozí zkušenost s činností v uměleckém oboru není podmínkou. Je možné navázat na umělecké zkušenosti z dětství či mládí nebo začít od úplných základů.

Podmínky a organizace výuky
Výuka bude členěna do semestrů (zimní, letní). Student se přihlašuje vždy na celý školní rok, přičemž celková dálka studia (projektu) je 3 roky (5–6 semestrů).
Výuka probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách v budově ZUŠ a lektory budou pedagogové ZUŠ.
Student si vybírá z nabízených oborů a studijních zaměření. V případě zájmu budou otevřeny nejen individuální kurzy výuky hry na nástroj, ale i skupinové kurzy – herecký a dramatický, případně i seminář o dějinách hudby.
Cíle výuky si určí každý student individuálně se svým vyučujícím, obecně nejsou dány žádné limity, kterých by student musel dosáhnout.
Financování projektu bychom rádi zajistili pomocí grantu od krajského úřadu a města Doksy. Spoluúčast studentů formou školného se předpokládá spíše v symbolické výši několika set korun za semestr.

Jak a kdy se bude možné ke studiu přihlásit?
Nejdříve je potřeba zjistit, zda bude o tento projekt mezi seniory zájem a na základě toho určíme, jaké konkrétní obory bychom naplnili. Proto je připravena anketa (viz informace nahoře)
Následně proběhne jednání o finanční podpoře s krajským úřadem a naším zřizovatelem, tedy městem Doksy.
Jakmile bude vše připraveno, zveřejníme konkrétní možnosti přihlášení v Dokském zpravodaji a zde na webu.
Zahájení projektu předpokládáme od října 2019 nebo ledna 2020.

Pin It on Pinterest

Share This